Hem
Dejting för aktiva 50-plussare
Hem Facts & figures Medlemsberättelser Hur fungerar det?

Allmänna villkor

version 2.0.3
50plusmatch.se
Dorsvloerweg 393
2661 MN Bergschenhoek
The Netherlands

ARTIKEL 1: DEFINITIONER

Inom ramen för dessa allmänna villkor har de begrepp som finns med i denna artikel följande betydelse:

1.

Tjänst: 50plusmatch's tjänster enligt beskrivningen i artikel 2 punkt 1 och i artikel 4 i dessa allmänna villkor.

2.

Medlem : en naturlig person, 50plusmatch's motpart eller kund, som använder sig av Tjänsten via hemsidan.

3.

Medlemskap: avtalet mellan 50plusmatch och Medlemmen på grundval av vilket Medlemmen kan utnyttja Tjänsten.

4.

50plusmatch: företaget MatchMedia B.V. med säte i Rotterdam, Nederländerna.

5.

Skriftligt : med skriftligt avses i dessa allmänna villkor även: per e-post, per fax eller med hjälp av något annat kommunikationsmedel som med tanke på teknikens läge och rådande uppfattningar i samhället kan likställas med dessa. Denna definition gäller med undantag för de fall då ett annat kommunikationsmedel uttryckligen föreskrivs i dessa villkor.

6.

Hemsida: www.50plusmatch.se eller någon av de webbsidor som 50plusmatch använder för sin Tjänst.

ARTIKEL 2: ALLMÄNT, TILLÄMPNINGAR

1.

50plusmatch är ett serviceföretag som ger Medlemmarna en möjlighet att få kontakt med varandra via Hemsidan.

2.

Dessa allmänna villkor gäller för 50plusmatch's Tjänst och utgör en obligatorisk del som hänger ihop med Medlemskapet.

3.

Villkor med annan ordalydelse eller kompletteringar eller ändringar av de allmänna villkoren utgör endast en del av förhållandet mellan parterna om och på villkor att båda parterna uttryckligen har kommit överens om detta skriftligt.

4.

Om det eventuellt skulle inträffa att en (del av en) av bestämmelserna i dessa allmänna villkor inte skulle gälla fortsätter de övriga bestämmelserna att gälla i oförändrad utsträckning.

ARTIKEL 3: INSKRIVNING, MEDLEMSKAP

1.

Medlemmen skriver in sig genom att lägga ut sin profil på Hemsidan.

2.

En Medlem får inte skriva in sig dubbelt (inte heller under ett annat namn). 50plusmatch har explicit behörighet att ta bort dubbla inskrivningar eller, om 50plusmatch har rimliga skäl att anta att det är fråga om en dubbel inskrivning, att blockera en inskrivning.

3.

Inskrivningen ska bekräftas av 50plusmatch till Medlemmen per e-post. Medlemskapet inträder från och med det tillfälle då Medlemmen har klickat på länken i det ovan nämnda bekräftelsemejlet för att bekräfta Medlemskapet.

4.

Medlemmen kan välja mellan ett gratis och ett fullvärdigt Medlemskap. Ett fullvärdigt Medlemskap ger Medlemmen fler möjligheter än ett gratis Medlemskap. De olika alternativen samt kostnaderna för ett fullvärdigt Medlemskap anges på Hemsidan.

5.

Medlemskapet är ett personligt medlemskap och det kan således inte överlåtas till tredje part. Om 50plusmatch konstaterar att en tredje part utnyttjar Medlemskapet eller om det finns rimliga skäl att anta detta, har 50plusmatch rätt att omedelbart säga upp Medlemskapet. 50plusmatch ska skriftligt informera Medlemmen om denna uppsägning.

6.

Kompletteringar eller ändringar av Medlemskapet blir inte bindande förrän efter att de har bekräftats skriftligt av 50plusmatch.

ARTIKEL 4: TJÄNSTEN

1.

På Hemsidan kan Medlemmen träffa andra Medlemmar och kontakta dem, så att det kan uppstå vänskap mellan Medlemmarna. 50plusmatch ser bara till att Medlemmarna får kontakt med varandra och har endast en roll som förmedlare och kan således inte ställas till svars för Medlemmens/Medlemmarnas beteende eller om det inte uppstår några vänskapsförhållanden.

2.

50plusmatch har sammanställt Hemsidan med största möjliga omsorg. All information på Hemsidan som rör Medlemmens profil eller de meddelanden som Medlemmen skickat kommer från Medlemmen själv. Medlemmen är själv ansvarig för att denna information är korrekt och komplett. 50plusmatch har inget som helst ansvar för innehållet i en profil eller ett meddelande.

3.

50plusmatch kan vad gäller tjänsten inte garantera:

A.

att uppgifterna på Hemsidan är korrekta, kompletta, lämpliga, aktuella och inte felaktiga;

B.

att Hemsidan ska fungera eller vara åtkomlig oavbrutet, att den inte innehåller några virus, trojaner eller andra fel och/eller brister eller att dessa brister ska kunna avhjälpas (i tid);

C.

att 50plusmatch's system inte kan (komma att) användas på ett orättmätigt sätt av tredje part.

4.

50plusmatch har rätten att (tillfälligt) ta Hemsidan ur bruk eller att begränsa användningen av Hemsidan om detta till exempel - men inte enbart av detta skäl - är nödvändigt för att utföra underhåll på eller anpassa Hemsidan, utan att Medlemmen får någon som helst rättighet att kräva 50plusmatch på skadeersättning. Om möjligt ska 50plusmatch meddela den tillfälliga avstängningen eller den begränsade användningen av Hemsidan i förväg på hemsidan.

5.

50plusmatch förbehåller sig rätten att förkorta och/eller ändra texten i en profil eller ett meddelande som lagts ut på Hemsidan. 50plusmatch förbehåller sig dessutom rätten att vägra eller ta bort profilen och/eller meddelandet, utan att detta på något sätt kan leda till att Medlemmen får rätt till skadeersättning. 50plusmatch har dessutom rätt att vägra, ta bort eller anpassa ett foto som Medlemmen har lagt ut, utan att detta ger Medlemmen rätt till skadeersättning.

6.

En profil och/eller ett meddelande kan bland annat tas bort i följande fall:

A.

om profilen och/eller meddelandet är felaktigt och/eller ofullständigt;

B.

om profilen och/eller meddelandet gör intrång på tredje parts rättigheter;

C.

om profilen och/eller meddelandet är i strid med dessa allmänna villkor;

D.

om profilen och/eller meddelandet är i strid med god sed eller i strid med gällande lagar och regler i Nederländerna.

ARTIKEL 5: MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER

1.

Medlemmen garanterar att alla de uppgifter som han/hon uppger vid inskrivningen eller som han/hon senare uppger i samband med Tjänsten är kompletta, korrekta och aktuella och att de inte innebär intrång på tredje parts rättigheter.

2.

Medlemmen garanterar att endast han/hon själv ska utnyttja tjänsten eller Medlemskapet.

3.

Medlemmen garanterar att han/hon är myndig och lagligen behörig att på något sätt använda sig av Tjänsten.

4.

Medlemmen garanterar att han/hon är singel.

5.

Medlemmen ska se till att beskrivningen i den profil som han/hon själv har fyllt i och/eller i det meddelande som han/hon lägger ut överensstämmer med verkligheten och att den således är korrekt, komplett och i enlighet med de krav som 50plusmatch ställer.

6.

Medlemmen får inte lägga till några kontaktuppgifter som telefonnummer, hemsidor eller mejladresser i profilen. Medlemmen ska inte ange i profilen vilken typ av medlemskap som han/hon har. Genom att fylla i profilen ger Medlemmen tillstånd till 50plusmatch att lägga ut de uppgifter som anges i profilen på Hemsidan.

7.

Medlemmen är i alla lägen själv ansvarig och måste själv stå till svars för det innehåll som han/hon lägger ut på Hemsidan.

8.

Medlemmen garanterar att:

A.

innehållet i den information som lagts ut inte är i strid med gällande lagar och regler i Nederländerna och att den inte är orättmätig;

B.

han/hon inte ska trakassera någon annan Medlem med denna information, till exempel - men inte enbart - genom att lägga ut diskriminerande eller förolämpande texter och/eller texter med en erotisk eller sexuell laddning och/eller lägga ut nakenbilder eller på något annat sätt, enligt 50plusmatch's bedömning, trakassera en annan Medlem på något annat sätt;

C.

han/hon inte - på något som helst sätt - ska skada 50plusmatch's goda namn.

9.

50plusmatch har rätt att läsa meddelanden till och från Medlemmar som har lagts ut på Hemsidan om 50plusmatch har rimliga skäl att anta att innehållet i meddelandet inte uppfyller kraven i enlighet med dessa allmänna villkor.

10.

Medlemmen befriar 50plusmatch för konsekvenserna av att han/hon inte eller inte helt uppfyller skyldigheterna enligt denna artikel.

ARTIKEL 6: MEDLEMSKAPETS LÄNGD OCH UPPHÖRANDE, UTESLUTANDE OCH UPPSÄGNING

1.

Medlemskap kan tecknas för 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år eller löpande. Omedelbart efter det att Medlemskapet har ingåtts börjar 50plusmatch verkställa det.

2.

Under de första 14 arbetsdagarna kan Medlemmen säga upp Medlemskapet utan kostnad, under förutsättning att Medlemmen inte har utnyttjat Tjänsten under denna period. En betalning som 50plusmatch redan har fått in eller inkasserat kommer i så fall helt och hållet att betalas tillbaka till Medlemmen. Medlemmen ska i så fall ha sagt upp Medlemskapet via Hemsidan eller per e-post.

3.

Efter att den termin som nämndes under punkt 2 har gått ut kan Medlemmen i alla lägen säga upp Medlemskapet i förtid, utan att hänsyn måste tas till någon uppsägningstid. I sådana fall är 50plusmatch dock inte skyldigt att betala tillbaka de belopp som Medlemmen redan har betalat eller som redan har inkasserats. Om ingen betalning har skett eller inget autogiro har dragits av kvarstår Medlemmens betalningsskyldighet.

4.

Om en av de båda parterna skulle gå i konkurs, begära (tillfälligt) betalningsuppskov eller lägga ned sin verksamhet så har den andra parten rätt att säga upp Medlemskapet, utan att någon uppsägningstid måste iakttas, detta dock med förbehåll för vissa rättigheter.

5.

50plusmatch förbehåller sig rätten att utesluta en Medlem från all ytterligare användning av Hemsidan eller Tjänsten genom att, bland annat, blockera Medlemmens profil eller uppgifter eller IP-adress och/eller att ta bort dessa och annullera Medlemmens Medlemskap, utan att man är skyldig att betala tillbaka ersättningar som redan har betalats eller inkasserats.

6.

Oberoende av 50plusmatch's rätt att kräva total efterlevnad av betalningsskyldigheten, att vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot Medlemmen och/eller att kräva skadeersättning kommer läget under den föregående punkten att gälla om:

A.

medlemmen på något sätt handlar i strid med dessa allmänna villkor;

B.

medlemmen begår intrång mot tredje parts rättigheter, inklusive andra Medlemmars rättigheter;

C.

medlemmen handlar i strid med gällande lagar och regler i Nederländerna;

ARTIKEL 7: FÖRTROLIG INFORMATION, UPPGIFTER

1.

Efter inskrivningen noterar eller sparar 50plusmatch Medlemmens IP-adress i syfte att:

A.

se till att Medlemmens inloggning sker på ett bra sätt;

B.

vid behov kunna blockera Medlemskapet eller Tjänsten, i de fall som beskrivs i dessa allmänna villkor.

2.

Genom inskrivningen eller Medlemskapet ger Medlemmen 50plusmatch uttrycklig tillåtelse att använda och spara de (person)uppgifter som Medlemmen har tillhandahållit samt den IP-adress som Medlemmen har använt. 50plusmatch tar med de (person)uppgifter och den IP-adress man har fått i den därför avsedda databasen.

3.

50plusmatch kommer endast att använda (person)uppgifterna eller IP-adressen för eget bruk och/eller inom ramen för Tjänsten eller i enlighet med de syften som beskrivs i dessa allmänna villkor. 50plusmatch kommer inte att lämna ut dessa (person)uppgifter eller denna IP-adress till tredje part utan Medlemmens tillstånd, med undantag för lägen då man är skyldig att göra detta med anledning av någon lagstadgad bestämmelse eller på begäran av myndigheterna eller efter en rättslig dom om detta.

4.

Parterna har tystnadsplikt gentemot varandra gällande all information som man får tillgång till inom ramen för inskrivningen eller registreringen eller genom någon annan form av kontakt och som man (borde ha kunnat eller) kunde förmoda handlade om information som borde ha behandlats förtroligt.

5.

Parterna ska vidta alla rimliga förebyggande åtgärder för att hemlighålla förtrolig information som man har fått av den andra parten.

ARTIKEL 8: PRISER, TARIFFER

1.

Alla de priser och tariffer som 50plusmatch anger är i svenska kronor och inklusive moms (nederländsk BTW) och alla andra avgifter som myndigheterna tar ut, om inget annat uttryckligen anges skriftligt. Dessa priser eller tariffer kan bestå av belopp man är skyldig att erlägga i förväg och/eller av andra belopp som man är skyldig att erlägga varje månad eller andra regelbundna perioder.

2.

50plusmatch har i alla lägen rätt att ändra sina priser och tariffer. 50plusmatch ska i förväg meddela Medlemmen om eventuella pris- eller tariffändringar, via Hemsidan. Om parterna inte uttryckligen, skriftligt, har kommit överens om något annat kommer kungjorda pris- eller tariffändringar för månads- eller terminsbetalningen att träda i kraft 1 (en) månad efter att de har kungjorts.

3.

Om medlemmen inte accepterar den pris- eller tariffändring som nämndes under den förra punkten, har hon/hon fram till det datum då ändringen träder i kraft, möjlighet att säga upp Medlemskapet. Uppsägningen ska ske via Hemsidan eller per e-post.

ARTIKEL 9: BETALNING

1.

Efter att Medlemskapet har kommit till stånd i enlighet med artikel 3 punkt 3 i dessa villkor, kommer 50plusmatch att per mejl fakturera Medlemmen för den ersättning han/hon är skyldig att betala. Fakturor ska betalas inom 14 dagar efter att Medlemskapet har trätt i kraft i enlighet med artikel 3 punkt 3 eller så kommer de att inkasseras av 50plusmatch inom 14 dagar efter det datum då Medlemskapet har kommit till stånd, genom autogiro.

2.

Den ersättning som 50plusmatch har rätt att ta ut med anledning av Medlemskapet ska betalas i förskott, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat skriftligt. Då Medlemskapet sägs upp, oberoende av skälet till detta, har 50plusmatch ingen skyldighet att återbetala förskottsbetalningarna, om inte skälet till att Medlemskapet upphör beror på uppsåt och/eller medveten vårdslöshet från 50plusmatch's sida, dess ledning och/eller dess ledande personal.

3.

Betalning kan ske genom autogiro, inbetalningskort som skickats ut, kreditkort, iDeal eller genom direkt insättning på 50plusmatch's bank- eller postgirokonto som anges på sajten.

4.

Om autogirot inte kan dras av kommer detta att meddelas till Medlemmen och därefter får han/hon meddelande om en närmare termin. Om betalning inte heller sker inom loppet av denna termin så har Medlemmen automatiskt en betalningsförsummelse utan att något ytterligare krav eller meddelande om detta behöver skickas ut.

5.

Om en faktura inte har betalts helt inom betalningsterminen eller om fakturan inte har inkasserats inom den termin som avses under punkt 4 i denna artikel:

A.

ska Medlemmen betala dröjsmålsränta till 50plusmatch, vilken motsvarar 2 % per månad, ett belopp som ska beräknas kumulativt över huvudbeloppet. I detta samband betraktas delar av en månad som hela månader;

B.

är Medlemmen efter att han/hon har uppmanats till detta av 50plusmatch (med undantag för de fall som anges under punkt 4 i denna artikel) skyldig att betala minst 15 % av summan av huvudbeloppet och dröjsmålsräntan i utomrättsliga kostnader med ett absolut minimum på € 150,00;

C.

har 50plusmatch rätt att ta ut ett belopp på minst € 20,00 i administrationsavgift av Medlemmen för varje betalningspåminnelse, anmaning etc.

6.

De betalningar som Medlemmen gör ska varje gång först täcka den ränta och de kostnader han/hon är skyldig och därefter används det resterande beloppet till att betala det belopp han/hon varit skyldig längst, om inte Medlemmen skriftligen och uttryckligen anger vilken utgift betalningen ska täcka.

7.

Om Medlemmen inte betalar i tid, eller inte betalar hela beloppet, har 50plusmatch rätt att blockera Medlemmens profil eller Medlemskap (tillfälligt eller permanent).

ARTIKEL 10: ANSVARIGHET

1.

50plusmatch erbjuder en plattform och faciliteter som gör att Medlemmarna kan komma i kontakt med varandra. 50plusmatch kan inte ställas till svars för och är inte på något sätt ansvarigt för innehållet i profilerna och/eller meddelandena och/eller för uppgifter som en Medlem skickar till en annan. 50plusmatch är inte heller ansvarigt för att innehållet är korrekt eller att det återges på rätt sätt och kan inte ställas till svars för någon skada som uppstår på grund av oegentlig användning av Hemsidan.

2.

50plusmatch är beroende av olika Internetleverantörer för att kunna upprätthålla Hemsidan samt för att den ska vara tillgänglig. 50plusmatch ska anstränga sig så långt det är möjligt för att snarast möjligt (låta) upphäva eventuella problem med åtkomsten till Hemsidan och/eller användningen av Hemsidan och kan, trots att 50plusmatch strävar efter detta, rimligen inte garantera att Hemsidan alltid och oavbrutet är tillgänglig.

3.

I enlighet med artikel 4 punkt 4 i dessa villkor har 50plusmatch rätten att tillfälligt ta Hemsidan ur bruk för att kunna åtgärda ett fel eller utföra underhåll eller anpassa Hemsidan. Om det är möjligt ska 50plusmatch i god tid i förväg informera om dessa (underhålls)verksamheter på hemsidan.

4.

Oaktat bestämmelserna i de övriga punkterna i denna artikel åtar sig 50plusmatch att utföra sina uppgifter - inom ramen för tillhandahållandet av tjänsten - på det sätt som man kan förvänta sig, men 50plusmatch tar inte på sig något som helst ansvar för någon skada som till exempel - men inte endast - följdskada, särskild skada och/eller moralisk skada som kommer sig av användning av Hemsidan eller av någon handling eller något underlåtande av 50plusmatch, dess personal och/eller utomstående som man anlitar, om det inte är fråga om uppsåt och/eller medveten vårdslöshet från 50plusmatch's sida, dess ledning och/eller ledande personal eller om ansvaret uppstår enligt bestämmelser i ofrånkomlig lagstiftning.

5.

Om 50plusmatch enligt gällande lagar och regler skulle vara ansvarig för skada som Medlemmen har lidit är 50plusmatch aldrig skyldig att betala någon skadeersättning som överstiger det försäkrade beloppet, om skadan täcks av någon försäkring som har tecknats av 50plusmatch.

ARTIKEL 11: FORCE MAJEURE

1.

Om det inte är möjligt att efterleva det som 50plusmatch är skyldigt på grundval av medlemskapet eller på grundval av dessa allmänna villkor, och om detta beror på ett tillkortakommande som varken 50plusmatch eller de Internetleverantörer som anlitas kan ställas till svars för (force majeure), har 50plusmatch rätten att skjuta upp efterlevandet av sina skyldigheter under en rimlig termin som 50plusmatch fastställer eller - om det visar sig att det definitivt inte är möjligt att efterleva skyldigheterna - att upphäva Medlemskapet utan att man är skyldig att betala någon skadeersättning.

2.

Förhållanden som räknas som force majeure från 50plusmatch's sida är till exempel - men inte enbart - fel på Internet, defekter hos dator-, telekommunikations- eller annan apparatur hos 50plusmatch som krävs för Tjänsten, strömavbrott, strejk och lockout av 50plusmatch's personal eller hot om detta och liknande förhållanden, kravaller, upplopp, nedlagd verksamhet på företaget på grund av brand, översvämning, storm, explosioner eller naturkatastrofer samt krig och åtgärder från myndigheternas sida som begränsar eller stör Tjänsten. Detta gäller oberoende av om förhållandena uppträder hos 50plusmatch eller hos någon av de Internetleverantörer som man anlitar.

ARTIKEL 12: LÄNKAR

1.

På Hemsidan finns det så kallade länkar (till exempel genom en hyperlink, banner eller knapp etc.) till andra hemsidor. 50plusmatch har inget inflytande på sådana hemsidor och är inte på något sätt ansvarigt för (innehållet på) sådana hemsidor.

2.

50plusmatch är inte på något sätt ansvarigt för någon skada, inklusive följdskada, som Medlemmen drabbas av efter att Medlemmen har använt sig av eller besökt sådana länkar som avses under punkt 1 i denna artikel.

ARTIKEL 13: TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING/BEHÖRIG DOMSTOL

1.

Endast nederländsk lagstiftning ska tillämpas på Medlemskapet, Tjänsten och alla tjänster som härleds av detta. Eventuella tvister som uppstår inom ramen för detta ska behandlas i enlighet med nederländsk lagstiftning.

2.

Eventuella tvister ska behandlas av en behörig nederländsk domare, men 50plusmatch har behörighet att lägga fram ett ärende hos behörig domstol på den ort där 50plusmatch har sitt säte, om inte domstolen i lägsta instans är behörig.

3.

Medlemmen kan inom 1 (en) månad efter att 50plusmatch har meddelat att ärendet ska tas upp av behörig domstol på 50plusmatch's etableringsort, meddela att han väljer att tvisten ska lösas av den lagligen behöriga domaren.

4.

När det gäller tvister, som uppstår med anledning av ett avtal som tecknats med en Medlem som är bosatt utanför Nederländerna, har 50plusmatch rätt att handla i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel eller - efter eget val - anhängiggöra tvisterna hos behörig domare i det land eller den stat där Medlemmen är bosatt.

Bilaga I: Formulär för åberopande av ångerrätt

Formulär för åberopande av ångerrätt

(detta formulär ifylls endast vid åberopande av ångerrätten)

 • Till: [ namn företag]

  [ geografisk adress företag]

  [ företagets faxnummer om tillgängligt]

  [ företagets mejladres eller elektroniska postadress] 

 • Jag/Vi* meddelar att jag/vi* åberopar min/vår* ångerrätt angående avtalet beträffande

  köpet av följande produkt [ange produkt]*

  leverans av följande digitalt innehåll [ange digitalt innehåll]*

  utförandet av följande tjänst: [ange tjänst]*

   

 • Beställd på*/mottagen den* [datum beställning av tjänst eller mottagen produkt]  
 • [Namn kund(er)]
 • [Adress kund(er)]
 • [Namnteckning kund(er)] (endast om detta formulär framläggs på papper)

*Stryk det som inte gäller eller fyll i det som ska tillämpas.

Om 50plusmatch - Sekretesspolicy - Villkor - Vanliga frågor - Kontakt

Mobila sidan
Android app on Google Play iPhone app on iTunes
© 50plusmatch.se